Museumsbanerådet
 Forum for norske museumsjernbaner

Vedtekter - Museumsbanerådet

Vedtatt 8. mars 1998 – sist endret 5. april 2014.

 

§ 1 Formål

Museumsbanerådet er et forum for norske museumsjernbaner for fremme av museumsjernbanenes faglige virksomhet. Rigacharter er rådets faglige referanse. Rådet skal behandle saker av betydning for mer enn ett av medlemmene og fremme slike saker for offentlige myndigheter.

Rådet skal samarbeide med nettverket for eiermuseene og informere disse om saker av felles interesse.

§ 2 Medlemskap

Som medlem i rådet kan opptas norske museumsjernbaner og tilsvarende organisasjoner. Med museumsjernbaner og tilsvarende organisasjoner menes i denne sammenheng institusjoner eller avdeling som arbeider med infrastruktur og drift av rullende materiell som kulturminne. Som medlemmer kan også opptas organisasjoner som arbeider med bevaring og har dette som formål. Søknad om opptak av nye medlemmer skal behandles av årsmøtet etter innstilling fra styret. Styret kan tildele observatørstatus for en periode av inntil to år.

§ 3 Representanter til Museumsbanerådet

Hvert medlem oppnevner selv to representanter og to vararepresentanter til rådet for en periode på to år.

§ 4 Årsmøte

Årsmøte holdes årlig innen utgangen av mai måned. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er representert. Stemmerett har de medlemmer som har betalt årets kontingent. Ved avstemning har hvert medlem en stemme. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Årsmøtet skal behandle årsberetning og regnskap for foregående regnskapsår, eventuelle vedtektsendringer, kontingentfastsettelse og innkomne forslag. Årsmøtet skal velge leder, nestleder, styremedlem og varamedlem. Leder og nestleder skal ikke velges samme år. Valgperioden er to år. Lederen behøver ikke være oppnevnt medlem. Årsmøtet velger også en valgkomite for to år.

§ 5 Styre

Museumsbanerådet ledes av et styre på tre personer og et varamedlem. Rådets leder og nestleder representerer rådet utad. Styret skal utpeke rådets representant i styret for Norsk jernbanemuseum, og rådets representant til møter i Fedecrail. Styrets funksjonstid utløper ved årsmøtets avslutning.

§ 6 Medlemsmøter

Medlemsmøter holdes etter behov og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Minst fire medlemmer kan også innkalle til medlemsmøte. Et medlemsmøte skal avholdes i forbindelse med årsmøtet.

§ 7 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan kun vedtas av årsmøtet, og krever tilslutning fra minst 2/3 av de tilstedeværende medlemmer.

§8 Oppløsning

Oppløsning av Museumsbanerådet kan kun skje etter vedtak på to årsmøter, ett ordinært og ett ekstraordinært og krever tilslutning fra minst 3/4 av de tilstedeværende medlemmer. Rådets aktiva blir å fordele etter styrets bestemmelse og i forståelse med aktuelle museale institusjoner, fortrinnsvis med sikte på videre ivaretagelse. Ikke-museale gaver fra medlemmene inngår i rådets aktiva.